آقای نوستالژی - مطالب مهر 1394

!Aryan Meritocracy

دوشنبه 6 مهر 1394
ــ یک برنامه ورزشی از بینندگان خودش میخواد کـه زننـده بهتریـن گل این فصل رقابتهای فوتبال رو

انتخاب کنن. اغلب افرادی که در این نظرسنجی شرکت میکنن تنـها چیزی که حقیقتا براشون حائز

اهمیـت نیست این هست کـه واقـعا چه کسی زیباتـرین گل فصـل رو زده! قرمزها گلی کـه بازیکن

خودشون زده انتخاب میکنن (هرچند کـه زیباترین گل نباشه)، آبی ها بـه همین ترتیب و زردها هم

به همین شکل!! و در نهایت بازیکن گمنامی که از فاصله صد متری!! گل زده در این نظرسنجی به

رای مردم مغلوب بازیکنی میشه که توپ بـه طور اتفاقی پس از اصابت به اعضا و جوارحش! به گل

تبدیل شده!!


ادامـه مطـلب