آقای نوستالژی - صد حیف که این آمد و صد شکر که آن رفت!!

صد حیف که این آمد و صد شکر که آن رفت!!

جمعه 2 شهریور 1397خبر خوب: 

مرداد با تمام روزهای مزخرف، پردردسر و عذاب آورش به پایان رسید.

خبر بد:

شهریور با تمام روزهای مزخرف، پردردسر و عذاب آورش از راه رسید!


***

... اما حتی مزخرفترین، پردردسرترین و عذاب آور ترین روزها هم با شوخی و خندیدن به ریش همه چیز طی میشه. گاهی از این روحیه خودم متعجب میشم و خودم رو تحسین میکنم. خودم رو بیشتر دوست می دارم، زمانی که در سختی ها میخندم و تلاش میکنم به هر کجا که گذرم می افته این رو به دیگران هم هدیه کنم. عاشقانه تر به خودم که همچنان ظاهر کار رو حفظ کردم نگاه میکنم و عاشقانه تر از اون، شما دو سه انسان به واقع بزرگی که در برخی مقاطع سخت و بیرحم دهه هشتاد این رو به من آموختید به یاد میارم. شما چند نفری که به شدت جاتون در این روزهای عجیب خالی هست. 


---------------------------------------------------------------------------------------

پ ن: این روزها بیش از همیشه و همه حال به یادت هستم علیرضای عزیز... آنچه به من آموختی، درسی بود برای همه روزهای سخت عمر