آقای نوستالژی - اعتقاد

اعتقاد

چهارشنبه 16 خرداد 1397من چیزی را بندگی نخواهم نمود که دیگر به آن اعتقاد ندارم؛

چه اسمش خانواده‌ام باشد 
چه وطنم 
و چه کلیسایم!

((جیمز جویس))