آقای نوستالژی - لی لی حوضک

لی لی حوضک

یکشنبه 13 خرداد 1397لی لی لی لی حوضک

گنجشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک

یکی گفت خشکش کنیم

یکی گفت نونش بدیم

یکی گفت نازش کنیم 

یکی گفت پرش بدیم


سر ظهر که شد، همگی دور سفره داشتن یه لقمه گنجشک میزدن...