آقای نوستالژی - سقوط

سقوط

جمعه 24 فروردین 1397برای من ماجرای مردی را نقل کرده اند که دوستش به زندان افتاده بود و او شبها بر کف اتاق میخوابید تا از آسایشی لذت نبرد که دوستش از آن محروم شده بود. چه کسی آقای عزیز! چه کسی برای ما بر زمین خواهد خفت؟!

((آلبر کامو _ سقوط))