تبلیغات
آقای نوستالژی - سالروز زیبایی...

سالروز زیبایی...

یکشنبه 29 آذر 1394
__ مدتهاست که هرچه به اطرافـم و آدمهاش نگاه میکنـم هیچکس رو خوشبخت تر از خودم نمیبینم

و بخش اعظـمی از ایـن احساس خوشبـختی مربـوط بـه حضـور تو و مادرت در زندگیـم هسـت. شما

جزو بزرگترین هدیه هایی بودید که خداوند تقدیم من کرد.


__ امیدوارم بعـدها از اینکه در کشوری مثـل ایران! با این مردمان شگفـت انگیز!  اون هم با حکومتی

مذهبی و اون هـم مذهـب اسلام!! بـه دنیا اومـدی من رو لعنـت نکنی!! اگر فکر کنی میبینی این بد

اقبالی هم خودش میتونه یک فرصت بزرگ باشه.


__  همینکه طرفدار پرسپولیس، لیورپول و بارسلونا هستی نشون میده کـه فرزندی صالح (از همونها

که گلی از گلهای بهشت کذایی ست) نصیب من شده!!  این جمله کمی خجالت آوره اما حقیقتش

 اگر سه تا مـدرک دکتـرا هـم میگرفـتی مـن رو بـه انـدازه اینـکه طرفـدار این تیـمـها باشی خوشحال

نمی کرد!!


__ بزرگترین آرزویی که امـروز و در آغاز ششمین سال زندگیت بـه ذهنـم میرسه برات داشته باشم

اینه که وقتی بزرگتر میشی هیچ چیـزی رو بدون فکر کردن نپذیـری. حتی اگر هشتاد میلیـون نفر در

اطرافت نظری مخالـف تو داشتـه باشنـد و حتی اگر اونـچه اونـها در گوش تو میخونن نقل قولهایی از

بزرگترین و مقدس ترین انسانهای تاریخ  باشه.