تبلیغات
آقای نوستالژی - دلخستگیها (20)

دلخستگیها (20)

چهارشنبه 7 آبان 13931

در پی آن نگاه های بلند

حسرتی ماند و آه های بلند... (فریدون مشیری)2

چقدر بی سر و صدا همین دلخوشی های ساده سالی یک یا دوبارمون هـم در حال از بین رفتن

هستن رفیـق! داریـم تـه مـونـده دلخوشی ها رو هـم با تعـدادی دلمشغـولی تاخت میـزنیـم! یک

معامله اجباری...


3

نفر اول: به نظرم وقتشه کـه ما کاری برای اونها بکنیـم. من شخصا یک مقـدار پس انداز دارم که

میتونم بهشون اختصاص بدم.

نفر دوم: موافقـم! من هـم میتونـم در طـول روز دو ساعـت از وقتـم رو صـرف اونـها کنـم. فکر کنم

مقداری وسیله هم دارم که به دردشون میخوره.

نفر سوم: من هـم یک سطل آب یخ میریـزم روی سرم و همیـن امشب عکسش رو میـذارم توی

فیسبوک!


4

به یک شـب تنهایی، گوشه دنـج یـک اتاق و تاریکی نیاز دارم. احساس میکنـم وقتـش شده که

این بغض مغرور چندیـن سالـه رو بشکنـم! پیش از اونـکه یک روز، در مقابـل همـه و در روشنایی

کامل بشکنه!


5

باز هم مراحل تولید یک سریال تاریخی دیگه درمورد محمدرضا شاه پهلوی همراه با تحریف های

متـعدد تاریـخی و بلکه جغرافـیایی!... برام سوالـه کـه آقـای محمـدرضا ورزی و بازیـگران و سایر

عواملشون کـه در چند سال اخیـر جد و آباد محمدرضا شاه رو با ساخت سریالهای پی در پی

پشت و رو کردن! چه هـدفی بـه جز خوش خدمـتی بـه حضرات آیات و ارتزاق از این راه میتونن

داشتـه باشن؟! اونـها در پی اثـبات چه چیـزی میتـونن باشن؟!... لابد قـرار هست مردمی که

امروز از پیش پا افـتاده ترین حق و حقـوق خودشون محروم هستنـد، مابین هـزار و یک مشکل

دست و پا میزنند، کنار سفره های خالی خون دل میخورند و زنـدگی براشون تبدیل بـه رقابتی

برای زنده موندن شده،پس از تماشای سریال ایشون بابت نعمات فراوانی! که حکومت بر حق

فعلی نصیبشون کرده و حاکم مفسد پیشین از اونها دریغ کرده بوده سجده شکر به جا بیارن!

... و لابـد قـرار هست طبـق روال سابـق، ایشون پس از پایان پخش سریال بیاد و با سری بالا

اعلام کنه کـه طبق نظرسنجی صدا و سیما درصد رضایتمنـدی مخاطبان از سریال بنـده، نود و

هفـت درصـد بـوده!... و لابـد مـا هـم قـراره بـاور کنـیـم در کشوری کـه حتی نتایـج سرشماری

انتخابات ریاست جمهوریش شبـهه برانگیز هست، نتایج نظرسنجی یک سریال تلوزیونی کـه با

پول مـردم و در جهـت اهـداف حکـومـت ساخـتـه شـده اون هـم از طریـق صـدا و سیـمایی که

بزرگترین کارخانـه دروغ سازی دنیاست، درسـت اعلام شـده!... و لابـد آخرش هـم با خودمون

بگیم: محال است که نود و هفت درصد مردم اشتباه کننـد! پس خوشتر آن باشد که ما نیز به

جمع آن نود و هفت درصد پیوسته و سجده شکر به جا آوریم!


6

گاهی فکر میکنـم ((بنجامیـن باتن)) بودن بایـد خیلی لـذت بخش باشه. اینکه هرچی جوانتر

میشی باتجربه تر بشی!


7

 برگرد!

این یک کلمه دستوری هست. یک کلمه دستوری عاجزانه!