تبلیغات
آقای نوستالژی - ـــ - ـــ

ـــ - ـــ

چهارشنبه 22 مرداد 1393دیوانه وار میخندم ــ دیوانه وار افسرده ام!

... و هیچ چیز جز شعر، کمی بهترم نمیکنه.