تبلیغات
آقای نوستالژی - هذیان ها (23)

هذیان ها (23)

دوشنبه 13 مرداد 1393
ما همقدم با هم، ولی با هر قدم با هم

یک گام از هم دورتر گشتیم!

ما اعتبار هفت نسل پشت خود را

زیر قدمهامان،

بی وقفه میکشتیم!


آری گنه کردیم!

ما دست در دستان هم

ــ اما

با قلبهایی مبتلا بر خویش

فردای رویاگونه هم را تبه کردیم

ما دست در دستان هم آری!

بر قامت روزان خوش، رخت سیه کردیم


ما بستگان بسته بر پرهای هم زنجیر

ما خاندان خستگان مانده در راهیم

افسوس! پوسیدیم،

پژمردیم،

مردیم،

با خنجر خونین همخونان خود در پشت

افسوس! پوسیدیم،

پژمردیم،

اما...

آیا چه کس ما را به جز ما کشت؟!

***
                                                                       مرداد 93